Dołącz do nas:

Klauzula Informacyjna Fryzjerskiego Atelier


Zgodnie z art. 13 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fryzjerskie Atelier, Katarzyny Klim z siedzibą wSzczecinie przy ul. Królowej Jadwigi 12/1.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umawiania wizyty i procesu obsługi według podstawy prawnejprzetwarzania danych art. 6 ustawy 1 pkt abcdef.

 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Fryzjerskie Atelier, Katarzyny Klim.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przez okres nieokreślony korzystania z naszych usług.

 5. Posiada Pani/Pan pawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

  ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo docofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jejcofnięciem.

 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (np.. GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia oochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest odpowiednio wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak kontaktu w celuumówienia wizyty itp..

 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie będzie odbywało się na zasadach wewnętrznych Fryzjerskiego Atelier, Katarzyny Klim. Odrzucane będą czynniki osobowe, elektroniczne metody bezinterwencji ludzkiej lub przesyłanie danych dostosowanych do cech sprofilowanej osoby.

 9. W ramach umowy Zleceniodawca jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 28 ust.3Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenia o ochronie danych – zwanej dalej RODO) powierza Zleceniodawcy czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 10. Zleceniodawca powierza czynności przetwarzania w celu umówienia wizyty telefonicznej i akcji promocyjnej drogą SMSową, przez portale społecznościowe oraz przez program Versum.

 11. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie określonymodpowiednio w ust. 2 i 3.

 12. Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę przed rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazywaniu danych osobowych do pastwa trzeciego lub organizacjimiędzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO.

 13. Zleceniobiorca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowaniatajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. B RODO.

 14. Zleceniobiorca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające, wymagane na mocy art. 32 RODO, zgodnie z art.28 ust. 3 lit. C RODO

 15. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Zleceniobiorcę wymagańwymienionych w ust. 4, 6 i 7, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. H RODO.

 16. Zleceniobiorca pomaga Zleceniodawcy poprzez uzgodnienie, wskazane w załączniku nr 1, środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresiewykonywania jej praw, zgodnie z art. 28 ust.3 lit. E RODO.

 17. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit f RODO, Zleceniobiorca uczestniczy w realizacji obowiązków Zleceniodawcy, określonym w art. 32-36 RODO.

 18. Zleceniodawca zastrzega sobie wyrażanie zgody w każdym przypadku dalszego powierzania przetwarzania, a Zleceniobiorca przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o którymmowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

 19. Zleceniobiorca zobowiązuje się protokolarnie zwrócić lub trwale usunąć wszelkie powierzone doprzetwarzania dane osobowe w terminie 1 dni od zakończenia/rozwiązania umowy, a jeden z podpisanych egzemplarzy protokołu zwrotu/usunięcia danych przekazać Zleceniodawcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. G RODO.

Zapraszamy do Naszego salonu

Fryzjerskie Atelier K. Klim
ul. Królowej Jadwigi 12/1 I 70 - 307 Szczecin
tel. +48 91 820 59 69 (w godzinach 10:00-19:00, sobota 10:00-15:00)
kom. +48 603 133 383 (wyłącznie po godzinie 19:00)

© 2021 | Katarzyna Klim

Wykonano w: avangardo.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.